Stáhnout VOP ve formátu PDF

společnosti Peter Wagner s.r.o., IČO: 280 75 056, DIČ: CZ 280 75 056,
se sídlem Studentská 1655/1b, 370 05 České Budějovice 2,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C15792 (dále jen "prodávající")
 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky společnosti Peter Wagner s.r.o. (dále jen "obchodní podmínky") jsou vypracované dle § 1751 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ") a dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a dalších platných právních předpisů.
  2. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu mezi prodávajícím a spotřebitelem (dále jen "kupující"). Spotřebitelem se rozumí člověk (fyzická osoba), který uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele a § 419 OZ.
  3. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese: www.peter-wagner.cz (dále jen "webové rozhraní obchodu").
  4. Prodávající si tímto vyhrazuje právo jednostranně změnit znění těchto obchodních podmínek. Práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek se řídí dosavadními obchodními podmínkami.
  5. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 2. Zboží a údaje prezentované na webovém rozhraní obchodu
  1. Veškerá prezentace zboží a údaje uvedené na webovém rozhraní obchodu www.peter-wagner.cz jsou informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Ceny zboží a služeb (např. poštovné) uvedené na webovém rozhraní jsou v CZK včetně příslušné sazby DPH dle platné legislativy.
 3. Uzavření kupní smlouvy
  1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je objednávka kupujícího zaslaná prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty prodávajícího. Objednávku kupující učiní vyplněním objednávkového formuláře na webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje následující informace:
   - objednávané zboží
   - způsob úhrady kupní ceny
   - způsob doručení objednávaného zboží
   - náklady spojené s dodáním zboží.
  2. Přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, toto potvrzení není akceptací návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy.
  3. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že byl na obsah těchto obchodních podmínek před učiněním objednávky upozorněn, měl možnost se s nimi seznámit, detailně se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.
  4. Akceptace závazné nabídky kupujícího nastává konkludentně odesláním zboží kupujícímu, tj. okamžikem odeslání zboží kupujícímu je uzavřena kupní smlouva.
  5. Pokud objednané zboží již není dostupné, prodávající ihned tuto skutečnost oznámí kupujícímu a sjedná s ním další postup (změna objednávky ve smyslu dodání náhradního zboží či odmítnutí objednávky). Prodávající není zásadně povinen uzavřít kupní smlouvu v případě, že zboží bude vyprodáno, již se nevyrábí ani nedodává či v případě, že na straně prodávajícího nastala zjevná chyba v ceně zboží, pokud nebude u inzerovaného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o mimořádnou slevu či akci.
  6. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.
  7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.
  8. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce a pouze české znění je závazné.
  9. Prodávající upozorňuje kupujícího, že kupní smlouva bude prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění.
 4. Platební podmínky
  1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
   b) v hotovosti na výdejně prodávajícího;
   c) bezhotovostně platební kartou Visa a MasterCard a PayPal.
  2. Kupní cena hrazená v hotovosti či formou dobírky je splatná při převzetí zboží kupujícím.
  3. Prodávající vystaví ohledně platby provedené na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátce daně z přidané hodnoty ve výši dle platných právních předpisů České republiky. Daňový doklad prodávající vystaví až po uhrazení kupní ceny zboží, a to včetně všech náležitostí vyplývajících z právních předpisů na evidenci tržeb. Zboží bude kupujícímu předáno spolu s prodejním dokladem.
  4. Prodávající je povinen vystavit kupujícímu účtenku v souladu se zákonem o evidenci tržeb a zaevidovat přijatou tržbu u správce daně. Kupující souhlasí s vystavením účtenky v elektronické podobě.
  5. Rozhodnutím o závazném posouzení o určení evidované tržby (č.j. 801024/17/2700-11480-607299 ze dne 18.4.2017) bylo správcem daně určeno, že platba prostřednictvím platební karty nebo platební brány není evidovanou tržbou ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona o evidenci tržeb. Tato platba je realizována až po prověření dostupnosti zboží v okamžiku fakturace a expedice zboží ze skladu a v okamžiku zadání objednávky do objednávkového systému tak představuje povolení k inkasu. Jedná se o blokaci finančních prostředků na účtu zákazníka a rezervace (blokace) finančních prostředků na účtu zákazníka není evidovanou tržbou ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 a ustanovení § 5 písm. b) zákona o evidenci tržeb.
 5. Platba platební kartou
  1. Způsob platby platební kartou nevztahuje se na objednávky učiněné telefonicky či písemně prostřednictvím pošty.
  2. Při platbě kartou při učinění objednávky prostřednictvím webového rozhraní obchodu bude kupující přesměrován na zabezpečenou stránku pro dokončení platby. Výše transakce při platbě kartou na zabezpečených stránkách bude na stejnou, případně i nižší částku než je hodnota objednávky, a to podle aktuálně dostupného zboží v daném okamžiku. Po úspěšně provedené autorizaci této platby bude na účtu kupujícího tato částka ihned rezervována a kupující obdrží od prodávajícího e-mailem potvrzení celé objednávky. Teprve až po odeslání zboží ze skladu prodávajícího bude odečtena celková částka za objednané zboží z bankovního účtu kupujícího. V případě odstoupení od kupní smlouvy budou peníze vráceny kupujícímu automaticky na účet, ze kterého byla platba provedena. Transakce uskutečněné platebními kartami jsou zabezpečeny řešením Secure Socket Layer (SSL), tzn. že informace a údaje o platební kartě jsou šifrované a nelze je číst neoprávněnými osobami. Platební zprostředkovatel DIBS Payment Services AB zpracuje transakci platební kartou v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami PCI DSS.
 6. Přeprava a dodání zboží
  1. Způsob dopravy zvolí kupující před odesláním objednávky. Podmínky uvedené pro dodání zboží platí pouze v rámci České republiky.
  2. Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými na webovém rozhraní obchodu.
  3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že obal zásilky zboží byl neporušený.
  4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  5. Dodací lhůta v rámci České republiky činí obvykle 4-6 pracovních dnů. Prodávající nezasílá zboží do zahraničí.
 7. Práva z vadného plnění, reklamace
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ).
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
   a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
   c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
  4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. To neplatí:
   a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
   b) v případě opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
   c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
   d) vyplývá-li to z povahy věci.
  5. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odst. 2 tohoto článku, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
  6. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
  7. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
  8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
  9. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
  10. Práva z vady (reklamace) se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena.
  11. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
  12. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.
  13. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
  14. V případě, že kupujícímu vznikla práva z vadného plnění, má právo také na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu. Vytkl-li kupující vadu prodávajícímu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.
 8. Odpovědnost za vady
  1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady.
  2. Kupující je oprávněn uplatnit práva z odpovědnosti za vady zboží, pokud se vada vyskytne v době 24 měsíců od převzetí zboží.
  3. Odpovědnost prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanovením § 2158 a násl. OZ).
  4. V případě reklamace kupující bez zbytečného odkladu po zjištění vady uplatní svá práva písemnou reklamací, kterou zašle společně s reklamovaným zbožím a kopií dokladu o koupi zboží běžným způsobem na adresu prodávajícího.
 9. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem, výměna zboží
  1. V souladu s § 1829 odst. 1 OZ je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, která běží ode dne převzetí zboží kupujícím, případně od převzetí zboží třetí osobou určenou kupujícím. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
  2. Za odstoupení se považuje:
   a) odeslání řádně vyplněného a podepsaného vzorového formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy (ke stažení na webové stránce zde), zaslaného na adresu Peter Wagner s.r.o.,Mečová 335/10, 602 00 Brno, se sídlem Studentská 1655/1b, 370 05 České Budějovice, IČO: 280 75 056 ,
   b) odeslání e-mailu z elektronické adresy kupujícího na elektronickou adresu prodávajícího, přičemž tento e-mail musí obsahovat následující údaje:
   - projev vůle, tj. text:
   "odstupuji tímto jednostranně od kupní smlouvy uzavřené na základě objednávky č. .................., dne .................. a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží ..................",

   - datum, celé jméno a adresa kupujícího,
   - č. účtu pro vrácení peněz.
  3. Lhůta pro odstoupení je dodržena, pokud odstoupení od kupní smlouvy bude odesláno e-mailem či poštou před uplynutím příslušné lhůty. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy prostřednictvím vyplnění a odesláním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách bude prodávajícím kupujícímu doručení odstoupení bez zbytečného odkladu v textové podobě potvrzeno.
  4. V případě odstoupení je kupující povinen zaslat prodávajícímu zboží nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy k odstoupení došlo. Tato lhůta je zachována, pokud zboží bude odesláno zpět před uplynutím této lhůty. Zboží je nutné zaslat na adresu: Peter Wagner s.r.o., P.O. BOX 50, 370 20 České Budějovice.
  5. Zboží musí být vráceno kompletní, neznečištěné, nepoškozené, nepoužité, neopotřebované a nespotřebované, jinak vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody, kterou je prodávající oprávněn započíst vůči nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Pokud kupující nakládal se zbožím jinak, než bylo nutné s ním nakládat pro seznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností, obdobně jako při prodeji zboží v obchodě, a v důsledku toho dojde ke snížení hodnoty zboží, je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího úhradu rozdílu mezi původní a sníženou hodnotou zboží.
  6. Kupní cena bude kupujícímu vrácena do 14 dnů ode dne, kdy bude odstoupení doručeno prodávajícímu, a to včetně nákladů na dodání zboží kupujícímu, pokud je vráceno celé zboží z objednávky. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Kupní cena bude vrácena vždy až po obdržení vráceného zboží prodávajícímu. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. Pro rychlý a bezpečný převod peněz na účet kupujícího je vhodné uvést číslo účtu kupujícího na NÁVRATCE.
  7. V případě nepřevzetí zásilky kupujícím má prodávající právo požadovat uhrazení veškerých nákladů spojených s objednávkou, zejména pak náklady na zpětné zaslání zboží. Dále je prodávající oprávněn nepřijmout další objednávku, pokud si kupující opakovaně nepřevezme zásilku se zbožím.
  8. V případě, že kupující využil při svém nákupu způsob platby kartou (Visa a MasterCard) nebo platbu přes PayPal, nemůže prodávající zajistit přímou výměnu zboží. Příslušnou částku za vrácené zboží bude kupujícímu vrácena zpět na účet, u kterého má vedenou kartu nebo na účet PayPal. Zboží objednané na výměnu bude kupujícímu zasláno na dobírku.
 10. Newsletter
  1. Kupující se může přihlásit na hlavní stránce www.peter-wagner.cz k odběru novinek obsahujících informace o katalogových nabídkách prodávajícího, speciálních akcích, slevách a dalších výhodách. Pro internetové zákazníky prodávající nabízí pravidelně zboží, které je k dispozici pouze na webových stránkách.
 11. Doručování
  1. Doručování písemností se děje elektronickou poštou, osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb ve formě doporučeného dopisu.
  2. Kontaktní údaje prodávajícího:
   INTERNET: www.peter-wagner.cz
   E-MAIL: info@peter-wagner.cz
   TELEFON: 381 001 001 pondělí až pátek v době od 8:00 do 18:00 hod.
 12. Zásady ochrany osobních údajů
  1. Bližší informace o našich zásadách ochrany osobních údajů naleznete zde.
 13. Řešení sporů
  1. Pro řešení všech případných sporů jsou příslušné obecné soudy České republiky.
  2. Práva a povinnosti plynoucí z této kupní smlouvy se řídí českým právním řádem včetně mimosmluvní odpovědnosti.
  3. Před zahájením případného sporu před obecným soudem je kupující, který je spotřebitelem, oprávněn v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zahájit mimosoudní řešení svého sporu, který se mu nepodařilo vyřešit napřímo. Věcně příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869.
  4. Kupující má v souladu s nařízením EU č. 524/2013 právo zahájit mimosoudní řešení spotřebitelského sporu také on-line, a to prostřednictvím ODR platformy pro řešení sporů on-line dostupné na internetových stránkách www.ec.europa.eu/consumers/odr/
  5. Před přistoupením k řešení sporu jedním z výše uvedených způsobů je kupujícímu doporučováno kontaktovat prodávajícího na e-mailové adrese info@peter-wagner.cz nebo na tel. čísle 381 001 001.
 14. Závěrečná ustanovení
  1. Práva a povinnosti se řídí obchodními podmínkami platnými v den uzavření kupní smlouvy.

České Budějovice, dne 11.01.2022

Peter Wagner s.r.o.

Pohodlné nastavení cookies

Abychom Vám mohli zaručit co nejlepší služby a aby pro Vás bylo užívání našich stránek přívětivější, využíváme služeb třetích stran a inzerujeme naše produkty. S Vaším výslovným souhlasem umožňujete námi vybraným třetím stranám zpracovávat Vaše údaje také ve třetích zemích, jako je USA. Zde můžete udělit svůj souhlas a kdykoli jej upravit nebo odvolat v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Bližší informace naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů.

Technické cookies
Tyto cookies jsou nezbytné pro zajištění základních technických funkcí našeho internetového obchodu a pro správné fungování našich internetových stránek.
 Povolit všechny "Technické cookies"
 Uložit akční kód pro Vaši příští návštěvu obchodu
 Heureka
Funkční cookies
Funkční či také preferenční cookies nám pomáhají Vám ještě více usnadnit a zpříjemnit nakupování v našem internetovém obchodě.
 
 Uložit obsah nákupního košíku pro Vaši příští návštěvu obchodu
 Uložit možnosti platby a dopravy
Analytické cookies
Prostřednictvím analytických cookies získáváme přehled o využití našeho internetového obchodu a díky tomu ho můžeme neustále vylepšovat a přizpůsobovat Vašim potřebám.
 
 Google Tag Manager
 Google Analytics
 Google Analytics 4
Marketingové cookies
Díky těmto cookies Vás můžeme pohodlně dovést k těm nejlepším nabídkám a akcím.
 
 Optimonk
 Google Remarketing
 facebook Pixel
 Sklik Conversion
 Google Conversion Tracking
Uložit
Souhlasím
nahoru